Logo
04-157 Warszawa, ul. Sulejkowska 42 lok. 2
kom. 602 499 664
 

Zakres oferty


Powiększenie

Kancelaria specjalizuje się w następującym rodzaju spraw:


Sprawy cywilne:
 • sprawy o zapłatę;
 • opiniowanie umów cywilnoprawnych, w szczególności związanych z zakupem nieruchomości;
 • sprawy spadkowe

Sprawy rodzinne:
 • świadczenia alimentacyjne;
 • rozwody;
 • zaprzeczenie ojcostwa;
 • opieka, kuratela;
 • ubezwłasnowolnienie.

Sprawy karne:
 • obrona w postępowaniu karnym, karnym skarbowym oraz w sprawach wykroczeniowych;
 • obrona w postępowaniach dyscyplinarnych;
 • reprezentowanie poszkodowanych.

Sprawy administracyjne:
 • zaskarżanie decyzji administracyjnych;
 • prawo budowlane. 

Prawo zamówień publicznych/fundusze europejskie:
 • w szczególności sporządzanie wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej.
 • obsługa projektów współfinansowanych ze środków europejskich.
Sprawy rejestrowe:
 • wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, zakładanie, zmiany, likwidacja.